Belépés    

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 

Jelen dokumentum tartalmazza a DELTATÉ Karbantartó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1213  Budapest, Kecsege u. 10/A.; cégjegyzékszám: 01-09-077693; adószám: 10572032-2-43;  továbbiakban: DELTATÉ Kft.) tájékoztatását az üzleti kapcsolatok keretében megjelenő  adatkezelésekről. 

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban:  Rendelet) szabályaival összhangban készült, azzal, hogy Adatkezelő személyes adatokat bizalmasan  kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok  biztonságát garantálja. 

Az Adatkezelő adatai: 

Cégnév: DELTATÉ Karbantartó és Szolgáltató Kft

Székhely: 1213 Budapest, Kecsege u. 10/A.; 

Weblap: www.deltate.hu 

Kapcsolattartás: Ferenczi Gábor 

Telefon: 06-20-9391-374 

E-mail: info@deltate.hu 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi  tisztviselő kinevezésére  

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.  

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás. 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja és célja 

A Adatkezelő a Rendelet rendelkezései szerint meghatározott jogalapok szerint az alábbiak alapján  kezel adatokat: 

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő  kezeléséhez; (hozzájárulás alapján)  
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az  a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;  (szerződéses kötelezettség teljesítéséhez)  
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; (jogszabály  alapján) 
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme  miatt szükséges; (létfontosságú érdek alapján) (Jelen pont alapján Adatkezelő nem kezel adatot.) e) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.  (jogos érdek alapján). 

Jelen Tájékoztató tartalmazza mindazon adatkezelést, amikor az üzleti partnereink természetes  személyek, illetve amikor gazdasági társaság partnereink által kapcsolattartóként megadott személyek  adatait kezeljük.  

Amennyiben az üzleti partnereink gazdasági társaságok, és általuk a kapcsolattartóként  magánszemélyek adatai kerülnek átadásra részünkre, akkor azon magánszemélyek esetében az  adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az üzleti kapcsolat kialakítása  és fenntartásához fűződő jogos érdek. 

Az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet végeztünk és megállapítottuk, hogy az  adatok kezelése ésszerűen várható, más módon az üzleti kapcsolat fenntartása nem, vagy csak  aránytalan nehézségek árán lenne fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik, amely miatt az adatkezelés arányban áll az adatkezelés céljával, valamint az  adatkezeléshez fűződő kapcsolattartói érdekekkel. Ezen adatok esetében az adatait az üzleti kapcsolat  fennállása alatt kezeljük, kivéve, ha természetes személy már nem kapcsolattartó az üzleti  partnerünknél, ez esetben a kapcsolattartói adatokat frissítjük.  

Amennyiben a személyes adatok kezelésre kerülnek, akkor az alábbi szabályok mentén kezeljük az  adatokat.  

Az adatkezelési eset 

Az adatkezelés célja 

Adat fajtája 

Az adatkezelés 

időtartama

www.deltate.hu 

oldalon elérhető  

ajánlatkérési oldal,  melynek jogalapja az  érintett hozzájárulása

Ajánlatkérés  

lehetőségének  

biztosítása a  

szolgáltatások iránt  érdeklődő személyek számára.

Név, email cím,  

telefonszám, cím

Az ajánlat  

egyeztetését  

követően: 

ha nem jön létre  

szolgáltatási 

szerződés, az adatokat  töröljük, 

ha létrejön  

szolgáltatási 

szerződés, az adatok  az szolgáltatási 

szerződés részévé  

válnak, és annak  

megfelelően kerülnek  kezelésre. Az Ajánlatkérést követően létrejött Szolgáltatási szerződés megkötését követően Adatkezelő az alábbi  adatokat kezeli: 

Adat fajtája 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés 

jogcíme

Az adatkezelés 

időtartama

Természetesen  

személy neve,  lakóhelye, 

tartózkodási helye, e mail cím,  telefonszám……..,  melynek jogalapja  szerződés  

teljesítéséhez,  

valamint a jogszabályi  kötelezettség 

teljesítéséhez  

szükséges, azzal, hogy  szerződés kötésének  előfeltétele jelen  adatok megadása

a) Szerződés  létrehozatala,  

tartalmának  

meghatározása,  

módosítása,  

teljesítésének  

figyelemmel kísérése,  az abból származó  díjak számlázása,  valamint az azzal  kapcsolatos  

követelések  

érvényesítése  

Számlázás és 

kapcsolódó díjak 

beszedése, valamint az szerződés 

figyelemmel kísérése b) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése

a) az adatkezelés olyan  szerződés  

teljesítéséhez  

szükséges, amelyben  az érintett az egyik fél,  vagy az a szerződés  megkötését  

megelőzően az érintett  kérésére történő  lépések megtételéhez  szükséges;  

(szerződéses  

kötelezettség  

teljesítéséhez 

b) Számviteli 

törvény

a) A szerződés  megszűnését követő 1 év (elévülés) 

b) A szerződés 

megszűnését követő 8 év

 

Adat fajtája 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés 

jogcíme

Az adatkezelés 

időtartama

Partnerek  

kapcsolattartói adatai

Üzleti kapcsolat  kialakítása és  fenntartása

Üzleti kapcsolat  kialakítása és  fenntartásához fűződő  jogos érdek, azzal,  hogy az adatkezelő  jogos érdeke:  üzletmenet  

folytonosság

A  

szerződésmegszűnését  követő 1 

év (elévülés) 1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban  

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: - személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, - helyesbítéshez való jog  

- adatkezelés korlátozása, 

- törléshez való jog, 

- hordozhatósághoz való jog, 

- tiltakozáshoz való jog, 

- hozzájárulás visszavonási joga. 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az, az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel  szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására  lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről),  valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen  tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg. 

A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott  adatokat rendszereinkből töröljük.  

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés. 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése  folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: 

- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és  

- a következő információkról tájékoztassuk: 

o az adatkezelés céljai; 

o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 

o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve  amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; 

o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen  időtartam meghatározásának szempontjai; 

o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló  adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető  információ; 

o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a  profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és  arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen  jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat,  ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás  teljesítéséért cserébe.  

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően ingyenese  e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az  adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

Helyesbítéshez való jog. 

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes  adatokat.  

Adatkezelés korlátozásához való jog. 

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: - Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az  ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk; 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását; 

- már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez  esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön  jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más  természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam  fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3  munkanappal) tájékoztatjuk Önt. 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog. 

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat,  ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy  kezeltük; 

- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű  ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,  

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert, - a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely  fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás  költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai  intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön  kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,  illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk  nyilvánosságra. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; - a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti  kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a  számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé  követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz  intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes  adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem  kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok  indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy  amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Hordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes  hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott  adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a  formában más adatkezelő számára továbbítsuk. 

Tájékoztatjuk, hogy az egyes adatkezelések esetén az alábbi jogok illetik meg az egyes jogalapon  kezelt adatok esetében: 

Jog 

Hozzájárulás 

Szerződés  

teljesítése

Jogi  

kötelezettség 

Jogos érdek

hozzáférés a személyes  adatokhoz és az  

adatkezeléssel  

kapcsolatos  

információkhoz

X

hordozhatósághoz való  jog a megadott adatokra 

X

     

törlési jog 

 

X

korlátozási jog 

X

helyesbítéshez való jog 

X

tiltakozás joga 

     

XJogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést,  vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése  érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását  kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

 1. Adatbiztonság 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és  technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson,  illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az  adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. 

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg.  Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai  eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);  
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné  válás ellen. 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő  incidensekről tájékoztatjuk Önt. 

 1. Egyéb rendelkezések 

Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő  módon módosítsuk.  

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további  adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: 

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam  meghatározásának szempontjairól; 

- azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló  adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson,  vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz  való jog biztosítását; 

- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor  visszavonhatja, 

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen  alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes  adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az  adatszolgáltatás elmaradása; 

- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást  is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan  érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen  várható következményekkel bír. 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás,  az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a  közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti  Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,  átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.  

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának  megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.